Logo Suri€kado

Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SURI€KADO


1    TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN


1.1   Koper: natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de kadobon via
www.suriekado.nl.
1.2   Verkoper: SURI€KADO, Menno ter Braakstraat 56, Postcode 2548EA, ’S-GRAVENHAGE (NEDERLAND) Telefoon/fax: +31 70 7610052 Mobiel: +31 6 26060465. E-mail: info@suriekado.nl , KvK-nr. 27344090
1.3  De kadobon: via www.suriekado.nl door SURI€KADO aangeboden waardebon.
1.4   Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.5   Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.6   De kadobon kan alleen na vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden verzilverd bij de gekozen partnerondernemer. Bij vragen of onduidelijkheden kan Koper zich rechtstreeks wenden tot SURI€KADO. Het email adres en het telefoonnummer staan mede op de website vermeld.

2   TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJZEN, TEKORTSCHIETEN DOOR KOPER EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

2.1  Iedere aanbieding van SURI€KADO is vrijblijvend, tenzij anders gemeld.
2.2  Tenzij SURI€KADO anders mededeelt zijn haar aanbiedingen en prijzen gebaseerd op overeengekomen arrangementen met partnerondernemers, exclusief overige kosten die mogelijk van toepassing kunnen zijn. SURI€KADO heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Voor het geval SURI€KADO geen orderbevestiging verzendt geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.
2.3  Om via de website www.suriekado.nl te kunnen kopen, dienen gegadigden handelingsbekwaam te zijn. De koper dient zijn of haar NAW gegevens in te vullen.
2.4  SURI€KADO past geen gestructureerde controle toe op taalfouten en andere onjuistheden in de teksten die zij, op welke wijze dan ook, van de (aspirant) koper ontvangt. Indien SURI€KADO een (taal)fout opvalt, zal zij deze aan de (aspirant) koper mededelen, doch indien een (taal)fout blijft staan, levert dat geen tekortkoming van haar op.
2.5  SURI€KADO heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen SURI€KADO en koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een (vorm van) schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft SURI€KADO tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in een keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van SURI€ KADO onverlet die SURI€KADO ook kan hanteren indien koper (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard.
2.6  Het intellectuele eigendom van door SURI€KADO vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij SURI€ KADO. Zij mogen slechts aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien SURI€ KADO daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. SURI€ KADO heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend moment, op te eisen.

3    PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 Op www.suriekado.nl staan de opgegeven prijzen en tarieven uitgedrukt in euro’s. Prijzen
en tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen door invloeden van buitenaf.
3.2 Aankoop van iedere bestelling geschiedt door betaling van het aankoopbedrag.
3.3. Indien er wordt afgeweken van de aangekochte dienst/product (kadobon), is het mogelijk dat de partnerondernemer binnen haar assortiment een overeenkomstig dienst/product aanbied. Hierbij hanteert de partnerondernemer de door haar van toepassing zijnde wisselkoers Euro - Surinaamse dollar op dat moment.


4    OVEREENKOMST EN BEDENKTIJD

4.1   Direct na het tot stand komen van de bestelling bevestigt SURI€KADO aan de Koper de bestelling.
4.2   De kadobon kan in principe, drie(3) werkdagen nakoop, bij de partnerondernemer ingewisseld worden tot de op de kadobon vastgelegde vervaldatum. Bij verzilvering van de kadobon in Suriname hanteert de partnerondernemer de door haar van toepassing zijnde wisselkoers Euro - Surinaamse dollar op dat moment.
4.3   De kadobon kan niet voor contant geld worden ingewisseld.
4.4   De kadobon kan pas worden verzilverd, indien de rechthebbende(n) zich met een geldig legitimatiebewijs heeft / hebben geïdentificeerd.
4.5   Ten aanzien van de nakoming/verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Koper en de partnerondernemer tot stand gekomen overeenkomst gelden de van toepassing zijnde voorwaarden van de betreffende partnerondernemer.
4.6  Vanaf 13 juni 2014 geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Uw bedenktijd gaat direct in na uw betaling/bestelling. Deze voorwaarde (4.6) is slechts van toepassing indien de kadobon niet is verzilverd (in alle redelijkheid natuurlijk). 

5   AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

5.1  Een eventuele aansprakelijkheid van SURI€ KADO en/of haar medewerkers is beperkt tot de levering van de door de koper bestelde en betaalde kadobon.
5.2   Iedere verdergaande aansprakelijkheid van SURI€ KADO dan in dit artikel voorzien, is
uitgesloten.
5.3   SURI€ KADO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van virussen en
dergelijke op haar website en de inhoud van andere websites waarnaar SURI€ KADO elektronisch verwijst (links).
5.4 SURI€ KADO is niet verantwoordelijk voor het niet, of niet tijdig ontvangen van de kadobon(nen), als gevolg van het niet, of niet duidelijk doorgeven van de juiste adressering door deklant/aanvrager.
5.5 SURI€KADO aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor iedere andere vorm van indirecte en/of gevolgschade, waaronder schade ontstaan door bedrijfsstagnatie of voor schade ontstaan door niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens of door verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van overeenkomsten ontstaan door gebruik van de website van SURI€ KADO. De Koper zal SURI€KADO vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake.
5.6  Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop SURI€KADO geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens SURI€KADO op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

6 KLACHTENREGELING

6.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
6.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
6.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

7   TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1 Op alle overeenkomsten die SURI€KADO sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
7.2 Geschillen tussen SURI€ KADO en wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van SURI€KADO, tenzij SURI€KADO als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van een andere vestigingsplaats.

8   INTERNETSITE

De informatie op de site van SURI€KADO is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er type/tekst fouten voorkomen of dat informatie verouderd is. SURI€KADO is daarom niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.